Home / Doctors / Мгер A. Отарян

Doctors

Мгер A. Отарян

Profession Kinesitherapist
Service Orthopedics and Traumatology, "Coxa" Clinic
Languages Armenian, English, Russian

Գրանցվել ընդունելության

Ստանալ երկրորդ կարծիք
(վճարովի ծառայություն)

Իմանալ ավելին, երկրորդ կարծիք

Sign up here for our newsletter